8.1
Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o nájmu v případě prokazatelného nevhodného zacházení s předmětem nájmu ze strany nájemce nebo osob, které předmět nájmu užívají se svolením nájemce či s jeho vědomím.

8.2
Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že pronajímatel předmět nájmu neposkytne v řádném termínu nebo nevyhovuje stanoveným požadavkům nájemce.