Zájemce o nájem vyplněním a odesláním objednávkového formuláře a/nebo uzavřením smlouvy o nájmu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti pronajímatele. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Veškeré nakládání s osobními údaji zájemců o nájem se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR na úseku ochrany osobních údajů. Pronajímatel jakožto správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tímto informuje zájemce o nájem jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si zájemce o nájem přeje opravit osobní údaje, které o něm pronajímatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese nebo na adrese pronajímatele, uvedené v obchodním rejstříku, nebo na jakémkoliv obchodním místě pronajímatele.