ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) obchodní společnosti Express Catering s.r.o., se sídlem V Kopečku 169/14, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461106, DIČ: CZ27461106, spisovná značka: C 20248 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost s ručením omezeným od 27. 8. 2004 (dále jen „pronajímatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu (dále jen „nájemní smlouva“) cateringového vybavení (dále jen „předmět nájmu“) uzavírané mezi pronajímatelem a nájemcem zejména prostřednictvím webového rozhraní půjčovny na adrese www.express-catering.cz (dále jen „on-line půjčovna“).

1.2
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Odesláním objednávky a/nebo podpisem nájemní smlouvy zájemce o nájem potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Nájemní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3
Na tyto VOP je zájemce o nájem (dále též „zájemce“) dostatečným způsobem před odesláním objednávky a/nebo vlastním uzavřením smlouvy o nájmu upozorněn a vždy má možnost se s nimi seznámit.1.4

Znění VOP může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích VOP.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

2.1
Na základě vyplnění objednávkového formuláře na on-line půjčovně může zájemce odeslat objednávku.

2.2
Při odeslání objednávkového formuláře na on-line půjčovně je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY, DOBA NÁJMU

3.1
Nájemcem (dále jen „nájemce“) se zájemce stává v okamžik odeslání objednávky prostřednictvím on-line půjčovny a/nebo vlastního uzavření smlouvy o nájmu s pronajímatelem.

3.2
Nájemní smlouvu je možné uzavřít odesláním objednávky prostřednictvím on-line půjčovny.

3.3
Doba nájmu se stanovuje dle domluvy s pronajímatelem a nájemcem po odeslání objednávky, a to zpravidla v písemné formě prostřednictvím e-mailové komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem.

3.4
Zájemce bere na vědomí, že pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu o nájmu dle vlastního uvážení, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o nájmu či VOP. V případě, že nedojde z popsaných skutečností k uzavření smlouvy, nedojde tak ani ke změně postavení popsané v bodě č. 3.1 těchto VOP.

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

4.1
Předání předmětu se stanovuje dle domluvy s pronajímatelem a nájemcem po odeslání objednávky, a to zpravidla v písemné formě prostřednictvím e-mailové komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem nebo ve smlouvě o nájmu či jejím dodatku.

4.2
Nájemce je povinen překontrolovat při převzetí stav, součásti a příslušenství předmětu nájmu. V případě jakékoliv vady předmětu nájmu je tuto vadu povinen nájemce okamžitě při převzetí pronajímateli namítnout. Při nedodržení této povinnosti ztrácí nájemce právo vadu předmětu nájmu namítat, ledaže jde o vadu skrytou a při běžné kontrole nezjistitelnou. Vadou se myslí zejména nefunkčnost předmětu nájmu nebo jeho nedostatečné či nadbytečné množství.

4.3
Nájemce prohlašuje, že souhlasí s vyzvednutím a vracením předmětu nájmu dle dohodnutých časů s pronajímatelem. V dřívější době není možné zaručit dostupnost předmětu nájmu ani jeho možnost vrácení.

4.4
V případě zrušení nebo změny objednávky méně než 24 hodin před dohodnutým časem vyzvednutí či po nevyzvednutí objednávky z důvodu založeného výlučně na straně nájemce souhlasí nájemce s uhrazením storno poplatku ve výši jednodenního nájemného.

UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

5.1
Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nímž obvykle slouží. Zároveň je nájemce povinen užívat předmět nájmu v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky a po celou dobu trvání nájmu pečovat o předmět nájmu tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, poškození nebo jiné formě znehodnocení, které by zapříčinilo nemožnost řádného užívání předmětu nájmu.

5.2
Užívat předmět nájmu je oprávněn nájemce a osoby, kterým nájemce umožní předmět nájmu užít. V případě, že nájemce umožní předmět nájmu užívat jiné osobě, odpovídá za to, že bude předmět nájmu užíván v souladu s odst. 5.1 VOP.

5.3
Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a/nebo opravy předmětu nájmu.

NÁJEMNÉ

6.1
Výše nájemného je uvedena na on-line půjčovně vždy u každého předmětu nájmu zvlášť.

6.2
Výše nájemného je na on-line půjčovně uváděna ve formě denního nájemného a nezahrnuje náklady na poskytovanou dopravu předmětu nájmu pronajímatelem, pokud je nájemcem vyžadována, ani cenu za mytí, čištění a dezinfekci předmětu nájmu. Skutečná výše nájemného se tedy odvíjí od výše denního nájemného, počtu dní, pro které je nájemci předmět nájmu pronajímatelem poskytnut, náhrady nákladů na dopravu předmětu nájmu pronajímatele a náhrady nákladů za mytí, čištění a dezinfekci předmětu nájmu.

6.3
V nájemném je zahrnuta úplata za užívání příslušenství předmětu nájmu, uvedeného v objednávce.

6.4
Výše denního nájemného je platná v čase zaslání závazné objednávky a/nebo podpisu smlouvy o nájmu.

6.5
Pronajímatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o nájmu nájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

6.5
V případě prodlení ze strany nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit sjednané denní nájemné za každý další započatý den po sjednaném dni vrácení předmětu nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem. Dále je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15 % sjednaného denního nájemného, a to za každý den prodlení.

NÁHRADA ŠKODY

7.1
Nájemce je srozuměn s tím, že předmět nájmu lze užívat jen na vlastní nebezpečí a s tím, že pronajímatel neodpovídá za případný úraz ani jinou újmu vzniklou v souvislosti s užitím předmětu nájmu.

7.2
V souvislosti s bodem 7.1 bere nájemce na vědomí, že u předmětu nájmu, který představuje vybavení sloužící k přípravě, servírování či konzumaci potravin a nápojů, pronajímatel nezodpovídá za jejich čistotu a před použitím předmětu nájmu doporučuje provést důkladné čištění.

7.3
Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození nebo odcizení předmětu nájmu nevzniká vůči pronajímateli nárok na výměnu předmětu nájmu nebo jakoukoliv jinou kompenzaci.

7.4
Nájemce odpovídá za všechny škody, které způsobí na předmětu nájmu, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým nájemce umožnil předmět nájmu užívat.

7.5
Nájemce odpovídá za veškeré vzniklé škody na zdraví a majetku třetích osob, které způsobí v důsledku porušení povinností dle odst. 5.1 VOP, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým nájemce umožnil předmět nájmu užívat.

7.6
V případě poškození nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen vždy sepsat protokol o události s popisem události nebo pořídit fotodokumentaci a bezodkladně informovat pronajímatele. Škody, u nichž nájemce nedoloží protokol o události, se považují za škody způsobené nájemcem.

7.7
Pokud předmět nájmu nebude vrácen ve stejném stavu, v jakém byl nájemci pronajímatelem předán, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, bude pronajímatelem nájemci účtována poměrná částka nebo celková hodnota předmětu nájmu.

  • poměrná částka předmětu nájmu, která bude pronajímatelem ohodnocena, např. při poškození předmětu nájmu, znečištění, které nelze odstranit nebo při ztrátě jedné z částí předmětu,
  • celková hodnota předmětu nájmu, zejména v případě jeho úplného znehodnocení, tj. oprava předmětu nájmu by nebyla možná a/nebo vzhledem k rozsahu poškození ekonomicky nevýhodná, ztráty, odcizení v důsledku porušení povinností nájemce.

7.8
Pokud předmět nájmu nebude vrácen ve stejném stavu, v jakém byl nájemci pronajímatelem předán, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, bude pronajímatelem nájemci účtována poměrná částka nebo celková hodnota předmětu nájmu.

7.9
V rámci těchto obchodních podmínek se stanovuje zvláštní ustanovení o náhradě škody za poškození, zničení či nadměrné znečištění nádobí, kterým se rozumí:

  1. skleničky,
  2. talíře,
  3. karafy,
  4. příbory,
  5. mísy,
  6. jiné předměty sloužící k servírování jídla a pití a jeho konzumaci,

dále jen „nádobí“.

Pro případ poškození, zničení či nadměrného znečištění (dále též jen „poškození“) nádobí, které znemožňuje jeho další použití, nahradí nájemce škodu vyčíslenou podle ceníku společnosti SAHM/Makro, platného ke dni poškození daného kusu nádobí. Pro vyloučení pochybností je nájemce povinen na náhradu škody za poškození daného kusu nádobí uhradit celou kupní cenu dle platného ceníku.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1
Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o nájmu v případě prokazatelného nevhodného zacházení s předmětem nájmu ze strany nájemce nebo osob, které předmět nájmu užívají se svolením nájemce či s jeho vědomím.

8.2
Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že pronajímatel předmět nájmu neposkytne v řádném termínu nebo nevyhovuje stanoveným požadavkům nájemce.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemce o nájem vyplněním a odesláním objednávkového formuláře a/nebo uzavřením smlouvy o nájmu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti pronajímatele. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Veškeré nakládání s osobními údaji zájemců o nájem se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR na úseku ochrany osobních údajů. Pronajímatel jakožto správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tímto informuje zájemce o nájem jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si zájemce o nájem přeje opravit osobní údaje, které o něm pronajímatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese nebo na adrese pronajímatele, uvedené v obchodním rejstříku, nebo na jakémkoliv obchodním místě pronajímatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

10.2
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.3
V případě sporu z kupní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může nájemce podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) naleznete zde.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pronajímatel doporučuje pro vyřešení vzniklé situace nejdříve kontaktovat pronajímatele.

10.4
Nájemce může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5
V případě, že kterékoliv ustanovení VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP.

10.6
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu o nájmu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu v českém jazyce. Uzavřená smlouva o nájmu je pronajímatelem archivována a je po vyžádání nájemcem přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření.

10.7
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 05. 2023.

10.8
Tyto VOP je pronajímatel oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

10.9
Účinné znění VOP je k dispozici na internetových stránkách www.express-rent.cz a dále je zasíláno nájemci na e-mail v reakci na nájemcovu objednávku prostřednictvím on-line půjčovny a/nebo jsou VOP přílohou smlouvy o nájmu s pronajímatelem.